Beleidsplan

Beleidsplan januari 2023 t/m december 2023

Jaarlijkse activiteiten

Zoals ook in de afgelopen periode van 2016-2020 is gebeurd staan vanaf januari 2021 jaarlijks de volgende activiteiten gepland:

  • een bijeenkomst voor de vrienden/begunstigers, gevolgd door een studiebijeenkomst, te houden in (of rond de maand) maart, te organiseren door het bestuur;
  • uitgave van een Nieuwsbrief door het bestuur, drie à vier keer per jaar;
  • een voorjaars- en najaar-excursie, eventueel gecombineerd met een lezing, te organiseren door de Excursiecommissie;
  • uitgave van een Infoblad met inhoudelijke bijdragen welke in een door de stichting te verstrekken ringband kunnen worden verzameld, (minimaal) tweemaal per jaar, en te verzorgen door de Redactiecommissie.

 

Continue activiteiten

De webmaster (tevens vicevoorzitter) verzorgt een website (www.kastelenhollandzeeland.nl), met als doel de activiteiten van de stichting voor een groter publiek kenbaar te maken, alsmede de kennis over kastelen en buitenplaatsen binnen ons werkgebied te vergroten.

De VKHZ heeft een pagina op Facebook. Het adres daarvan is: https://www.facebook.com/vkhznl.
Op deze pagina worden de Vriendendag en de excursies aangekondigd en wordt kort verslag gedaan met een fotoreportage. Ook kunnen andere heuglijke feiten worden vermeld; steeds met verwijzing naar de website van de VKHZ.

Verder houdt het bestuur, gezien de doelstellingen van de stichting, de vinger aan de pols wat betreft (bouw)ontwikkelingen rond kastelen, buitenplaatsen etc.

Verder onderhoudt het bestuur van de stichting contacten met andere organisaties met werkzaamheden binnen de doelstellingen van onze stichting. Daartoe behoort ook het bezoeken van bijeenkomsten van andere organisaties van kastelen en buitenplaatsen.

In de toekomst zullen indien mogelijk relevante publicaties worden gestimuleerd en/of in eigen beheer worden uitgegeven teneinde de kennis omtrent kastelen en buitenplaatsen verder te verbreiden. Eventuele publicaties kunnen ook op onze website worden geplaatst.

Voor onze behunstigers onderhouden wij een Web-archief. Dit archief bevat alle afleveringen van ons Infomap, literatuurlijsten en digitale archiefstukken. 

Werving en gelden

Gestreefd wordt naar een toename van het aantal vrienden/donateurs van circa 70 (januari 2021) naar circa 100 eind 2023. Daartoe zal actief worden “geworven”.  

De Stichting ontvangt van de vrienden jaarlijks een donatie. De hoogte van de jaardonatie wordt jaarlijks door het bestuur vastgesteld en bedraagt (vooralsnog) vanaf het jaar 2019 € 25,–. (Aan de begunstigers die de Nieuwsbrieven per post ontvangen wordt een extra bijdrage gevraagd van € 10,– voor de druk- en verzendkosten.) Deze gelden worden gebruikt voor de uitgave van de Nieuwsbrief, het Infoblad, bestuurskosten en overige belangrijke zaken.

De te organiseren excursies dienen in principe altijd kostendekkend te zijn. De jaarlijkse bijeenkomst voor de vrienden/donateurs zal deels worden bekostigd uit de middelen van de stichting.

De bestuurders van de stichting ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Onkosten gemaakt ten behoeve van de stichting, vallend binnen de stichtingsactiviteiten, worden alleen op verzoek vergoed. Het bestuur vraagt hierbij om terughoudendheid.

In de toekomst mogelijk uit te geven publicaties dienen kostendekkend te zijn en worden gefinancierd uit (doel)subsidies van externe partijen of van extra donaties/schenkingen op een zodanige wijze dat de stichting daarvoor geen financiële risico’s loopt.

Jaarbegroting(en)

Separaat een overzicht van de begroting 2021. De begroting van 2022 en 2023 zal ongeveer gelijkluidend zijn.

 

Algemeen Bestuur,

22 maart 2023