Beleidsplan

Beleidsplan januari 2019 t/m december 2021

Jaarlijkse activiteiten

Zoals ook in de afgelopen periode van 2016-2018 is gebeurd staan vanaf januari 2019 jaarlijks de volgende activiteiten gepland:

  • een bijeenkomst voor de vrienden/begunstigers, gevolgd door een studiebijeenkomst, te houden in (of rond de maand) maart, te organiseren door het bestuur;
  • uitgave van een Nieuwsbrief door het bestuur, drie à vier keer per jaar;
  • een voorjaars- en najaar-excursie, eventueel gecombineerd met een lezing, te organiseren door de Excursiecommissie;
  • uitgave van een Infoblad met inhoudelijke bijdragen welke in een door de stichting te verstrekken ringband kunnen worden verzameld, (minimaal) tweemaal per jaar, en te verzorgen door de Redactiecommissie.

 

Continue activiteiten

De webmaster (tevens vicevoorzitter) verzorgt een website (www.kastelenhollandzeeland.nl), met als doel de activiteiten van de stichting voor een groter publiek kenbaar te maken, alsmede de kennis over kastelen en buitenplaatsen binnen ons werkgebied te vergroten.

Verder houdt het bestuur, gezien de doelstellingen van de stichting, de vinger aan de pols wat betreft (bouw)ontwikkelingen rond kastelen, buitenplaatsen etc.

Verder onderhoudt het bestuur van de stichting contacten met andere organisaties met werkzaamheden binnen de doelstellingen van onze stichting. Daartoe behoort ook het bezoeken van bijeenkomsten van andere organisaties van kastelen en buitenplaatsen.

In de toekomst zullen indien mogelijk relevante publicaties worden gestimuleerd en/of in eigen beheer worden uitgegeven teneinde de kennis omtrent kastelen en buitenplaatsen verder te verbreiden. Eventuele publicaties kunnen ook op onze website worden geplaatst.

Werving en gelden

Gestreefd wordt naar een toename van het aantal vrienden/donateurs van circa 70 (januari 2019) naar circa 100 eind 2021. Daartoe zal actief worden “geworven”.  

De Stichting ontvangt van de vrienden jaarlijks een donatie. De hoogte van de jaardonatie wordt jaarlijks door het bestuur vastgesteld en bedraagt (vooralsnog) vanaf het jaar 2019 € 25,–. Deze gelden worden gebruikt voor de uitgave van de Nieuwsbrief, het Infoblad, bestuurskosten en overige belangrijke zaken.

De te organiseren excursies dienen in principe altijd kostendekkend te zijn. De jaarlijkse bijeenkomst voor de vrienden/donateurs zal deels worden bekostigd uit de middelen van de stichting.

De bestuurders van de stichting ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Onkosten gemaakt ten behoeve van de stichting, vallend binnen de stichtingsactiviteiten, worden alleen op verzoek vergoed. Het bestuur vraagt hierbij om terughoudendheid.

In de toekomst mogelijk uit te geven publicaties dienen kostendekkend te zijn en worden gefinancierd uit (doel)subsidies van externe partijen of van extra donaties/schenkingen op een zodanige wijze dat de stichting daarvoor geen financiële risico’s loopt.

Jaarbegroting(en)

Separaat een overzicht van de begroting 2019. De begroting van 2020 en 2021 zal ongeveer gelijkluidend zijn.

 

Algemeen Bestuur,

22 februari 2019