Jaaroverzicht 2022

2022 was het zesde volle jaar van de Stichting Vrienden van de Hollandse en Zeeuwse Kastelen en Buitenplaatsen oftewel de VKHZ (Vrienden Kastelen Holland en Zeeland).
Het jaar 2022 is ook een bijzonder jaar geworden door de  gevolgen van de coronapandemie. Maar we kunnen de volgende relevante zaken en activiteiten noemen: 

Begunstigers

Per 1 januari 2022 had de stichting 72 donateurs, 1 bedrijfsdonateur, en 1 abonnee infoblad. Per 31 december 2022 was de stand: 72 donateurs, 1 bedrijfsdonateur en 1 abonnee.

Bestuur en commissies

Het algemeen bestuur van de Stichting was in 2022 niet voltallig, er ontbrak een commissielid excursies door het vertrek van Kees Braaksma. Het bestuur werd gevormd door Victor Salman (voorzitter), Jurgen van der Kooij (vicevoorzitter en webmaster), Leander Jansen (secretaris), Willem Donselaar (penningmeester) en Robert Ligthelm (coördinator Redactiecommissie). Het bestuur heeft in 2022 tweemaal vergaderd., op dinsdag 12 april en op maandag 19 december. Tijdens de laatste bestuursvergadering op 19 december is de heer Rudolf Borsboom benoemd tot coördinator excursies.

Vriendendag

De Vriendendag  werd gehouden op 2 april in zalencentrum Hofrust te Rijswijk.  Tijdens het Vriendenoverleg heeft de vicevoorzitter de vergadering geleid wegens absentie van de voorzitter. Deze kon helaas niet aanwezig zijn i.v.m. collegebesprekingen in de gemeente Noordwijk. De penningmeester heeft de jaarrekening en de balans van 2021 via een beeldscherm toegelicht en dat was zo duidelijk dat daar geen vragen over waren. Daarna heeft de vicevoorzitter het secretariële jaaroverzicht van 2021 besproken en toegelicht.  Verder werden er op die dag lezingen gehouden door drs. Hans Koot , stadsarcheoloog van Rijswijk, over de verdwenen buitenplaatsen en wat het archeologisch onderzoek de laatste jaren heeft opgeleverd. Verder werd de dag gebruikt om een bezoek te brengen aan de Hofrustkapel, de oude kerk van Rijswijk en het Tollenshuis waarin het museum van Rijswijk is gevestigd en bezochten we de expositie “Buiten leven”, over de buitenplaatsen van Rijswijk.

De excursiecommissie

De excursie-commissie  werd dit jaar bemand door Jurgen van der Kooij, nadat aan het begin van het jaar de heer Braaksma te kennen had gegeven niet meer beschikbaar te zijn.

Op 18 juni werd een excursie gehouden naar Oostvoorne. In het Cultureelcentrum “De Man” werd door Alexandre van den Berg, onderzoeker bij het Streekarchief Voorne-Putten, een lezing gehouden over de Jacoba Burcht van Oostvoorne.  Vervolgens werden de deelnemers rondgeleid door de Burcht en werd, o.l.v. mevrouw Maaike Schalij – van Hoey Smth, een bezoekje gebracht aan de huize “Overburgh”.  Verder werden er die dag de Dorpskerk, de Oudheidskamer en de buitenplaats Olaertsduyn o.l.v. de heer Meindert van Buuren bezocht.
De Najaarsexcursie, op 12 november, leidde naar Koudekerke (Zld) en Vlissingen alwaar de buitenplaatsen Moesbosch en Der Boede, twee naast elkaar gelegen landgoederen,  het doel  van ons bezoek waren. In huize Moesbosch werd door Martin van den Broeke uitgebreid verslag gedaan van de geschiedenis van zowel Moesbosch als Der Boede. Later die dag werd in Oost-Souburg de Ringwalburg bezocht o.l.v. Ben Meijlink..

De redactieraad

De redactieraad bestond in 2022 uit de heren; Robert Ligthelm, Taco Hermans, Hans Koot en Jurgen van der Kooij. De heren; Mathieu Fannee, Coen Schimmelpenninck van der Oije en Hans Brandhorst complementeren de redactie.

De redactieraad heeft intensief contact gehad in 2022, het is gelukkig ook weer gelukt om dit jaar lijfelijk een redactievergadering te hebben.

De redactie heeft dit jaar weer drie interessante infobladen geproduceerd. U ontving in de loop van het jaar de nrs 17 t/m 19.

Infoblad 17: (april 2022)
– De Kastelen en Buitenplaatsen van Warmond 1 – Mathieu Fannee: Kasteel Oud Teylingen of Lockhorst III – De bewoners vanaf het einde van de 18e eeuw.

– Het Huys ten Donck in de Tweede Wereldoorlog (Deel 1) – R.J. Ligthelm.
– Redactioneel;  Aanvullingen en correcties op eerdere artikelen.

Infoblad 18: (juni 2022)
– Het Huys ten Donck in de Tweede Wereldoorlog (Deel 2) – R.J. Ligthelm.
– Herinnering aan een klein meisje op Huys ten Donck – Coen Schimmelpenninck van der Oije en Robert Ligthelm.

Infoblad 19: (november 2022)
– Huis te Hoorn, een verdwenen landhuis en buitenplaats (Deel 1) – Wim Dammers.
– Duinbeek te Oostkapelle (Deel 1) – Kitty Jansen-Ligthelm.

Alle artikelen werden zorgvuldig geredigeerd door Taco Hermans en Hans Koot. Robert Ligthelm had hierbij de coördinerende rol. Jurgen van der Kooij had de logistieke uitvoering in de hand.
Het eerste nummer voor 2023 is klaar voor de pers en wederom hebben we een mooi aantal artikelen en plannen in de pijplijn zitten. Maar meer kopij blijft altijd welkom.

Nieuwsbrieven

Er verschenen in 2022 drie nieuwsbrieven met de nummers 21 (22-02-2022), 22 (21-05-2022), 23 (29-10-2022),

(Nieuwsbrief 21) (Nieuwsbrief 22) (Nieuwsbrief 23

een extra Nieuwsbrief over het Symposium “Rondom slot Haamstede”, welke plaats vond op 22 september 2022 en nog een extra Nieuwsbrief waarbij we gebruikte boeken aanboden aan onze “Vrienden” waarbij de opbrengst voor het Jubileumfonds is. Dit alles met dank aan Kitty Jansen-Ligthelm en Jurgen van der Kooij..

Website

De website  van de Stichting, www.kastelenhollandzeeland, wordt bijgehouden door Jurgen van der Kooij en is het afgelopen jaar 3100 keer bezocht.

Facebook

De VKHZ heeft een pagina op Facebook. Het adres daarvan is: https://www.facebook.com/vkhznl.
Op deze pagina worden de Vriendendag en de excursies aangekondigd en wordt kort verslag gedaan met een fotoreportage. Ook kunnen andere heuglijke feiten worden vermeld; steeds met verwijzing naar de website van de VKHZ. De Facebook-pagina heeft nu 131 personen die de pagina volgen (“Vind-ik-leuk”). In 2022 had de pagina 116 volgers. Deze groep bestaat voor 55% uit mannen en 45% uit vrouwen. De Facebookpagina wordt beheerd door Marca Bultink..

Web-archief

Het webarchief is alleen beschikbaar voor onze begunstigers en wordt beheerd door Jurgen van der Kooij. Het web-archief groeit met nieuwe artikelen en Boekenlijsten aangeboden door o.a. Taco Hermans. Het Web-archief is afgelopen jaar door 11 Vrienden, 111 keer bezocht. Per 31 december bevat het archief: Alle afleveringen van ons Infoblad, Literatuurlijsten van de provincies Noord-, Zuid-Holland en Zeeland en in de Huizenlijst 426 archiefstukken verdeeld over: 161 bestanden in Zuid-Holland, 60 bestanden in Noord-Holland en 205 bestanden in Zeeland. Het archief zal de komende tijd flink uitbreiden..

Leander Jansen/secretaris

Financieel verslag