Doel van de V.K.H.Z.

Het doel van de stichting is;

  1. het bevorderen van de belangstelling voor de, in de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Zeeland, aanwezige kastelen, versterkte woonhuizen, omgrachte woonplaatsen of overblijfselen daarvan en historische buitenplaatsen, landhuizen en andere in de ruimste zin, met de daarbij behorende inventaris en omgeving.
  2. het beijveren voor de instandhouding van de onder 1 genoemde objecten en omgeving.
  3. de bevordering van de kennis van kastelen en buitenplaatsen en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.
  4. niet het nastreven van winst.

De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door;

  1. het wekken van belangstelling voor kastelen, buitenplaatsen en hun omringende cultuurlandschappen.
  2. het bevorderen van de studie van hun geschiedenis.
  3. documentatie, onderzoek en publicaties.
  4. het organiseren van excursies, lezingen en Vriendendagen.
  5. samenwerking met andere instellingen om haar doelstellingen te verwezenlijken.
  6. het indienen van inspraakreacties, zienswijzen, bezwaar en/of beroep in het kader van het beschreven doel van de stichting.