Verslag VKHZ Vriendendag 11 maart 2017

Op 11 maart j.l. organiseerde de VKHZ voor de eerste keer, voor haar begunstigers, een Vriendendag. Naast lezingen staat een Vriendendag in het teken van overleg en discussie over de gang van zaken binnen de stichting. Zoals een vereniging een Algemene Ledenvergadering kent zo willen wij via deze dag de Vrienden op de hoogte houden van de stand van zaken binnen onze stichting. Deze Vriendendag vond plaats in het Dorpshuis de Kern te Castricum, ’s middags vervolgd in het Huis van Hilde aldaar. Het was voor de Stichting prettig, dat er zo velen zijn gekomen. 

Om 10.30 uur opende Victor Salman, voorzitter (VZ) van de VKHZ deze bijeenkomst, heet de aanwezigen hartelijke welkom op deze eerste Vriendendag. Victor schetst het verloop van deze dag en stelt als eerste de bestuursleden voor.

Na de inleiding over de stichting geeft hij het woord aan historisch archeoloog Jean Roefstra voor zijn lezing: het mysterie Brederode. In het kort gezegd kwam de lezing van dhr. Roefstra erop neer dat niets wat op Brederode is wat het was. Het opgaande muurwerk van de ruïne is merendeels een fantasie van de 19e eeuwse restaurateur P.J.H. Cuyper, die Brederode opknapte naar zijn visie van hoe een middeleeuws kasteel eruit zag. Voor de oudere sporen zal men onder het huidige kasteel moeten gaan zoeken.

Na het beantwoorden van enkele vragen was er een korte koffiepauze met een gebakje van de stichting.

Het programma werd vervolgt met een lezing van Lieuwe Zootsma, directeur Noord Hollands Archief. Zijn lezing ging over het beleg van Haarlem en de rol van de Brederodes daarin. Een zeer boeiend betoog over het Beleg van Haarlem wat uitmondde in een grote slachtpartij aan het einde van dit beleg. Ook hij beantwoorde enkele vragen waarna het tijd werd voor een eenvoudige doch zeer smakelijke lunch. Deze lunch bestond uit soep, diverse broodjes en dranken, verzorgd door het team van “De Kern” waarvoor onze hartelijke dank.

Na de lunch was het woord aan de penningmeester, Willem Donselaar. Hij lichtte het financieel verslag van 2016 toe en ook de begroting voor 2017. 2016 is met een klein negatief resultaat van € 54 afgesloten.
De begroting voor 2017 is sluitend. Voor 2017 zijn de grote uitgaven porti- en verzend- kosten, dit in verband met het uitgeven van de verzamelmap en de kleurendruk-en kopieerkosten.

Antwoorden op vragen van begunstigers:
1) Giften en donaties voor het leven worden in 20 jaar afgeboekt.
2) De gerealiseerde donatie over 2016 was ten opzichte van de begroting 2017 aanzienlijk lager. Dit werd veroorzaakt doordat 2016 een onvolledig jaar was ten opzichte van 2017. De donatie per donateur over 2016 bedroeg € 15. In 2017 is een jaar donatie begroot van € 25 per donateur.
3) Er is contact geweest met de sKBL en de NKS over eventuele samenwerking. Dit heeft echter financiële consequenties.
4) De mappen zullen zoveel mogelijk “by hand” worden verspreid.
5) De stichting heeft de ANBI status verkregen.
6) Er komt geen kascommissie, dit hoort bij een vereniging thuis.
7) Er is geprobeerd zelf de leden van onze voorganger te melden dat de VKHZ is opgericht. Wij kregen geen Begunstigerslijst van de KSHZ, in plaats daarvan heeft de KSHZ begunstigers voor ons aangeschreven, maar hoeveel dit er waren is ons niet bekend.

Hierna kreeg de webmaster/vicevoorzitter, Jurgen van der Kooij, het woord.

Er is een prachtige website met vele nieuwtjes in de lucht . Kijkt u vooral!
Nu is het ledenbestand 50. Er wordt gestreefd naar 75 aan het eind van dit jaar en volgend jaar 100.
Kijk in Uw kennissen- en vriendenkring uit naar nieuwe ”Vrienden”.
De excursie naar de kastelen Sypesteyn en Nederhorst den Berg was een groot succes.
De volgende excursie is op 24 juni (wordt dus 17 juni!). Suggesties voor excursies zijn altijd welkom.
De excursies moeten kosten dekkend zijn, zo laten wij u weten of U Uw museumjaarkaart of andere kortingskaart kunt gebruiken.

Het Infoblad.

Deel 1 van het Infoblad is per post verzonden;
Inhoud:
De Buitenplaatsen van Kralingen (Deel 1) – R.J. Ligthelm
Kasteel Sypesteyn te Loosdrecht – R.J. Ligthelm
Deel 2 zit in de uit te reiken verzamelmap; “Kastelen en Historische Buitenplaatsen”.
Inhoud:
De Buitenplaatsen van Kralingen (Deel 2) – R.J. Ligthelm
Kasteel Nederhorst te Nederhorst den Berg – C.O.A Schimmelpenninck van der Oije.

Wij verzoeken de “Vrienden” die de map nog niet ontvangen hebben, met ons contact op te nemen opdat u de map alsnog ontvangt. Mail naar: info@vkhz.nl of via de post naar: Postbus 67 4850 AB Ulvenhout.

Hiermee eindigde het ochtendprogramma van onze “Vriendendag”.
De voorzitter verzocht een ieder naar “Het Huis van Hilde” te gaan, waar wij een rondleiding kregen langs de tentoonstelling over de Archeologie van Noord Holland. Na deze rondleiding was er nog gelegenheid om op eigen gelegenheid de expositie over de Romeinse kust te gaan bekijken.
De dag werd afgesloten in het restaurant van het museum met een hapje en een drankje. Na een gezellig onderhoud en het uitdelen van de verzamelmap was de eerste ”Vriendendag” van de V.K.H.Z. een feit.
Wij hopen u volgend jaar weer in deze aantallen te mogen begroeten.